Hobing Machine 6 module TOS make – 2 No.

Hobbing Machine 4 Module,WMW make – 2 No.

Heavy Duty conventional Milling Machine – 2 No.

Light Duty conventional Lathe Machine – 4 No.

Redial Drill Machine , Drill 1-1/2” capacity – 3 No.

  • Heavy Duty Fully Automatic Band-Saw Machine – 4 No.
  • Heavy Duty HAC-Saw Machine – 5 No.
  • Welding Generator Machine , Advani Oerliken make – 1 No.